Talian Bantuan KWAP
Kami sedia membantu anda
Hai! Selamat datang ke Talian Bantuan KWAP. Sila
pilih menu di bawah untuk memudahkan carian
anda.

Memilih pilihan...

Notis Privasi

Prima Ekuiti (UK) Limited

Pengenalan

Rujukan kepada “our” (kami), “us” (kami), “we” (kami) atau “PEUK” dalam Notis Privasi ini adalah untuk Prima Ekuiti (UK) Limited dan syarikat-syarikat kumpulannya, mengikut mana-mana yang berkenaan.

 

Notis Privasi ini menentukan  pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi oleh PEUK. Untuk maklumat lanjut tentang kami, sila klik sini

 

Kami komited untuk melindungi privasi dan memastikan tahap keselamatan tertinggi untuk maklumat peribadi anda. Notis Privasi ini menerangkan jenis maklumat peribadi yang kami kumpul; bagaimana kami menggunakan maklumat tersebut; dengan siapa kami kongsi; bagaimana kami melindungi maklumat; dan hak undang-undang anda. Kami komited untuk mematuhi Notis Privasi ini, serta kehendak undang-undang yang terpakai, dalam operasi perniagaan kami.

 

Anda harus membaca Notis Privasi ini bersama dengan mana-mana dasar privasi lain kami mungkin berikan kepada anda  pada masa tertentu apabila mengumpul atau memproses data peribadi tentang anda agar anda benar-benar mengetahui bagaimana dan mengapa kami menggunakan data anda. Notis Privasi ini melengkapi notis lain sepertinya dan tidak bertujuan untuk membatalkannya.

 

Bagi tujuan undang-undang perlindungan berkenaan, pengawal data ialah Prima Ekuiti (UK) Limited di Suite 2, Tingkat 2, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6DD.  Ini bermakna bahawa Prima Ekuiti adalah bertanggungjawab untuk  menentukan bagaimana dan mengapa data peribadi anda diproses.

 

Sila ambil perhatian bahawa laman web kami bukan untuk kegunaan kanak-kanak bawah umur dan kami tidak secara sengaja mengumpulkan data  berkaitan dengan kanak-kanak bawah umur.

BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT
BAGAIMANA KAMI GUNA MAKLUMAT PERIBADI
DENGAN SIAPA KAMI KONGSI MAKLUMAT PERIBADI

Maklumat peribadi anda adalah untuk PEUK, dan mungkin dikongsi dengan pihak ketiga dalam keadaan tertentu.

 

Laman web kami mungkin dari semasa ke semasa mengandungi pautan ke dan dari laman web rakan niaga atau eksekutif kami. Sekiranya anda mengikuti pautan ke mana-mana laman web ini, sila  ambil perhatian bahawa laman web ini mempunyai notis privasi masing-masing dan bahawa kami tiada kawalan terhadap bagaimana mereka mengumpul atau menggunakan maklumat peribadi anda. Anda seharusnya menyemak notis privasi laman web pihak ketiga sebelum mengemukakan apa-apa maklumat peribadi kepada mereka.

Semasa menyediakan perkhidmatan sedemikian,  Pembekal Perkhidmatan mungkin mempunyai akses kepada maklumat peribadi. Bagaimanapun, kami hanya memberi Pembekal Perkhidmatan maklumat yang perlu untuk mereka menjalankan perkhidmatan, dan meminta mereka agar tidak menggunakan maklumat anda untuk sebarang tujuan lain. Kami akan sentiasa berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahawa semua Pembekal Perkhidmatan yang bekerja dengan kami menyimpan maklumat peribadi dengan selamat.

DI MANA KAMI SIMPAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Maklumat peribadi yang kami kumpul daripada anda mungkin akan dipindahkan kepada, dan disimpan di destinasi di luar Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA“) dan/atau U.K. Maklumat peribadi juga mungkin akan diproses oleh staf yang beroperasi di luar EEA dan/atau U.K. dan mereka yang bekerja dengan kami atau salah satu Pembekal Perkhidmatan.

 

Sekiranya PEUK menghantar maklumat anda ke sebuah negara yang bukan dalam EEA dan/atau U.K., kami akan mengambil semua langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda dilindungi menurut undang-undang perlindungan data yang dikenakan, termasuk, sekiranya perlu, memasuki klausa kontrak piawaian E.U. (atau langkah yang setara) dengan pihak di luar EEA dan/atau U.K. (sekiranya berkenaan) menerima maklumat peribadi.

BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami hanya akan menyimpan data peribadi selagi secara munasabahnya perlu bagi tujuan mengumpul data dan setakat undang-undang yang berkenaan (termasuk untuk tujuan memenuhi kehendak undang-undang, peraturan, cukai, perakaunan atau pelaporan) membenarkannya. Kami mungkin menyimpan data peribadi anda untuk tempoh lebih lama sekiranya berlaku aduan atau jika kami secara munasabahnya percaya terdapat prospek litigasi berkenaan dengan hubungan kami dengan anda. Apabila kami tidak lagi perlu untuk menggunakan maklumat anda, kami akan mengeluarkannya daripada sistem dan rekod kami dan/atau mengambil langkah-langkah untuk segera mengekalkan ketanpanamaan supaya anda tidak lagi dapat dikenal pasti daripadanya.

Bagi menentukan tempoh penyimpanan data peribadi adalah wajar, kami mengambil kira amaun, sifat semulajadi dan sensitiviti data peribadi, potensi risiko bahaya daripada kegunaan tanpa kebenaran atau pendedahan data peribadi anda, tujuan kami memproses data peribadi anda dan sama ada kami dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut menerusi cara lain, dan undang-undang, peraturan, cukai, perakaunan berkenaan atau kehendak lain.

KESELAMATAN

Kami telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan dalam usaha untuk melindungi maklumat peribadi dalam kawalan kami, termasuk mengehadkan akses kepada maklumat peribadi hanya kepada kakitangan dan Pembekal Perkhidmatan yang dibenarkan serta yang perlu mengetahui tentang maklumat sedemikian untuk tujuan dinyatakan dalam Notis Privasi, serta perlindungan teknikal, pentadbiran dan fizikal.

 

Manakala kami berusaha untuk sentiasa melindungi sistem, laman, operasi dan maklumat daripada akses, penggunaan, pengubahsuaian dan pendedahan yang tidak dibenarkan, disebabkan oleh sifat semulajadi Internet sebagai alat komunikasi global terbuka dan faktor risiko lain, kami tidak dapat menjamin sebarang maklumat,  semasa penghantaran atau semasa disimpan dalam sistem kami, akan benar-benar selamat daripada pencerobohan oleh individu lain, seperti penggodam.

PILIHAN ANDA/HAK PRIVASI ANDA (SEKIRANYA ANDA DI EEA ATAU UK)

Sekiranya anda berada di  EEA atau U.K., anda mempunyai pelbagai hak berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi anda, setiapnya diterangkan di bawah.

Anda boleh mengemukakan permintaan untuk menggunakan mana-mana hak ini berhubung dengan maklumat peribadi anda dengan menghantar permintaan melalui pos kepada Prima Ekuiti (UK) Limited, Suite 2, Tingkat 9, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6DD atau emel kepada privacy@primaekuiti.co.uk. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin menghendaki anda untuk membuktikan identiti anda sebelum memberikan maklumat yang diminta. Ini adalah langkah keselamatan untuk memastikan data peribadi tidak didedahkan kepada mana-mana orang yang tidak berhak menerimanya. Kami juga mungkin menghubungi anda untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung dengan permintaan anda untuk mempercepat respons kami.

 

Anda juga berhak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data tempatan sekiranya anda percaya bahawa kami tidak mematuhi kewajipan perlindungan data kami. Jika anda berpangkalan di U. K. atau isu tersebut berkaitan dengan U.K., Pejabat Pesuruhjaya Penerangan boleh dihubungi seperti berikut:

      Telefon: +44 0303 123 1113
      Emelcasework@ico.org.uk
      Laman Webwww.ico.org.uk
      Borang Webwww.ico.org.uk/concerns/
      Alamat: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

 

Jika anda berpangkalan di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) atau isu yang anda ingin aduan berlaku di tempat lain dalam EEA, sila klik sini: http://ec.europa.eu/ bagi senarai pihak berkuasa perlindungan data tempatan di negara-negara dalam EEA kami beroperasi.

 

Ambil perhatian bahawa hak yang digariskan di atas hanya meliputi maklumat peribadi.

PERUBAHAN KEPADA NOTIS PRIVASI INI

Notis Privasi ini ditulis dalam bahasa Inggeris dan boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi bahasa Inggeris dengan versi terjemahan notis ini, versi bahasa Inggeris hendaklan diguna pakai.

 

Kami berhak untuk mengubah Notis Privasi kami dari semasa ke semasa. Jika kami memutuskan untuk mengubah Notis Privasi kami, kami akan memaklumkan anda tentang perubahan ini melalui makluman pada halaman utama laman web global kami.

HUBUNGI KAMI

Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan tentang Notis Privasi ini dan/atau dasar-dasar dan amalan-amalan privasi pembekal perkhidmatan kami, sila hubungi privacy@primaekuiti.co.uk, atau : Prima Ekuiti (UK) Limited, Suite 2, Tingkat 9, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6DD.

IKUTI PERKEMBANGAN STATUS PENCEN ANDA DENGAN PERSPEKTIF DARIPADA KWAP

Maklum Balas

Pertanyaan

Maklum Balas

Had Muat Naik Fail
  • Saiz lampiran tidak melebihi 2 MB
  • Anda boleh muat naik fail dengan format berikut
    .gif, .jpg, .doc, .txt, .pdf
Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

langgan sekarang untuk mendapatkan tinjauan terkini kami!

Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

Kenyataan Tawaran Tender

Cadangan untuk Perancangan, Pengurusan, Pengendali...

Cadangan untuk Perancangan, Pengurusan, Pengendalian, Produksi dan Kerja-kerja Kreatif bagi acara Karnival dan Riadah MyPesara 2024 secara menyeluruh

Hubungi Kami
Ikut Kami
Hubungi Kami
Ikut Kami