Talian Bantuan KWAP
Kami sedia membantu anda

Memilih pilihan...

Penyata Tadbir Urus

Lembaga

Selama bertahun-tahun, Lembaga KWAP telah memastikan bahawa perniagaan dan hal ehwal KWAP mematuhi prinsip-prinsip tadbir urus korporat yang baik seperti integriti, ketelusan dan profesionalisme yang merupakan antara komponen utama yang menyumbang kepada kemajuan dan kejayaan dalam mencapai objektif pihak berkepentingan.


Untuk memastikan piawaian terbaik dari segi integriti dan etika perniagaan, profesionalisme haruslah dipraktikkan. Walaupun KWAP tidak perlu mematuhi Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia, pihak Ahli Lembaga telah menerima pakai amalan terbaik tadbir urus untuk memastikan bahawa piawaian tertinggi tadbir urus korporat diamalkan untuk melindungi dan meningkatkan nilai pihak berkepentingan.

KWAP dipimpin dan diuruskan oleh ahli-ahli Lembaga yang berpengalaman dan berkemahiran dengan pelbagai latar belakang dari Kerajaan, sektor swasta, Bank Negara Malaysia dan wakil pencarum yang penting bagi kejayaan strategik keseluruhan KWAP.

 

Seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 6 Akta Kumpulan Wang Persaraan (Akta 662), Ahli Lembaga terdiri daripada ahli-ahli berikut yang dilantik oleh Menteri Kewangan:

 • seorang Pengerusi yang merupakan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan;
 • seorang wakil daripada Bank Negara Malaysia;
 • seorang wakil daripada Kementerian Kewangan;
 • Ketua Pegawai Eksekutif yang merupakan ahli ex-officio;
 • tiga (3) orang wakil Kerajaan Malaysia;
 • tiga (3) orang dari sektor swasta yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam perniagaan atau kewangan; dan
 • seorang wakil pencarum yang menyumbang kepada Dana Persaraan selain daripada wakil Kerajaan Malaysia.

Sebagai amalan terbaik, peranan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif perlu diasingkan. Pengerusi KWAP bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan dan tatacara Ahli Lembaga manakala Ketua Pegawai Eksekutif KWAP, dilantik dengan sewajarnya oleh Ahli Lembaga dengan kelulusan Menteri Kewangan, bertanggungjawab untuk keseluruhan operasi perniagaan dan pelaksanaan dasar, dan keputusan yang dibuat oleh Ahli Lembaga serta keputusan pelaburan yang dibuat oleh Panel Pelaburan mengikut Akta. Ketua Pegawai Eksekutif dibantu oleh pihak Pengurusan dalam menjalankan pentadbiran harian KWAP dan kawalan pentadbiran kakitangannya.

Lembaga ditubuhkan untuk mentadbir dan mengurus KWAP dengan kaedah yang akan meningkatkan kepentingan pencarum dan pihak berkepentingan masing-masing. Fungsi Ahli Lembaga adalah untuk merangka dasar dan prosedur pentadbiran dan pengurusan untuk memastikan bahawa KWAP mencapai objektifnya dengan jaya dan cemerlang.

 

Lembaga melaksanakan beberapa tugas khusus seperti menyelia perjalanan operasi, mengenal pasti risiko-risiko utama dan memastikan pelaksanaan sistem yang sesuai untuk menguruskan risiko berkaitan dan juga mengkaji kecukupan dan integriti sistem kawalan dalaman seperti yang dinyatakan dalam Akta dan Piagam Lembaga.

Panel Pelaburan

Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662) juga menghendaki penubuhan Panel Pelaburan untuk memberikan hala tuju strategik untuk perkara-perkara berhubung dengan pelaburan. Ia menentukan dan meluluskan dasar pelaburan dan garis panduan, dasar pengurusan risiko, alokasi asset dan hala tuju strategik pelaburan.

Panel Pelaburan hendaklah terdiri daripada ahli-ahli berikut yang dilantik oleh Menteri Kewangan:-

 • seorang Pengerusi yang merupakan Pengerusi Ahli Lembaga atau seorang individu sedemikian mungkin dilantik oleh Menteri Kewangan (Seksyen 7 (2) (a) Akta tersebut);
 • seorang wakil daripada Kementerian Kewangan;
 • Ketua Pegawai Eksekutif KWAP yang merupakan Setiausaha; dan
 • empat (4) orang lain daripada sektor swasta yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam perniagaan, perbankan atau kewangan.

Panel Pelaburan secara amnya bertanggungjawab untuk meluluskan antara lain, hala tuju strategik KWAP bagi perkara berkaitan dengan pelaburan, dasar dan garis panduan pelaburan, alokasi aset dan cadangan pelaburan. Dalam melaksanakan fungsinya, Panel Pelaburan hendaklah melaporkan aktivitinya kepada Ahli Lembaga dan hendaklah bertindak mengikut dasar am yang mungkin diterbitkan oleh Ahli Lembaga dan seterusnya diluluskan oleh Menteri Kewangan.

Jawatankuasa Lembaga

Untuk membantu Lembaga dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga telah menubuhkan beberapa jawatankuasa untuk mengawasi hal-hal berkaitan dengan operasi KWAP, iaitu Jawatankuasa Lembaga Audit, Jawatankuasa Lembaga Integriti dan Risiko, Jawatankuasa Lembaga Imbuhan dan Pencalonan, dan Jawatankuasa Lembaga Perolehan. Jawatankuasa Lembaga diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak Lembaga seperti yang disebut di dalam Kerangka Kerja masing-masing yang terdapat dalam Piagam Lembaga. 

YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidin @ Hamidon
Pengerusi
YBhg. Datuk Siti Zainab binti Omar
Ahli
YBhg. Dato’ Sri Sharifah Sofianny Syed Hussain
Ahli
YBhg. Dato’ Azmi bin Abdullah
Ahli
Puan Anis Rizana Binti Mohd Zainuddin
Ahli
YBhg. Dato’ Sri Mohd Shafiq bin Abdullah
Ahli
YBrs. Encik Adnan Zaylani bin Mohd Zahid
Ahli
YM. Puan Raja Teh Maimunah Raja Abdul Aziz
Ahli
YBrs. Encik Abdul Rahman bin Mohd Nordin
Ahli
YBrs. Puan Nik Amlizan Mohamed
Ahli

JAWATANKUASA LEMBAGA AUDIT

Jawatankuasa Lembaga Audit (BAC) dibentuk untuk memastikan penubuhan dan penguatkuasaan kawalan dan sistem dalaman di KWAP. 

Keahlian

Ketika ini, BAC terdiri daripada empat (4) anggota Lembaga yang dilantik oleh Lembaga seperti berikut: 

YBhg. Dato’ Azmi bin Abdullah
Pengerusi
Puan Anis Rizana binti Mohd Zainudin @ Mohd Zainuddin
Ahli
YBhg. Dato' Sri Sharifah Sofianny Syed Hussain
Ahli
Vacant
Ahli
Dato' Azmi bin Abdullah
Pengerusi
Kosong
Ahli
Dato’ Maznah Abd Jalil
Ahli
Kosong
Ahli
Encik Adnan Zaylani Mohd Zahid
Ahli

Dato’ Azmi Abdullah ialah seorang ahli Malaysian Institute of Accountants (MIA).

Tugas dan Tanggungjawab BAC

Berikut adalah tugas dan tanggungjawab BAC: 

 1. Penyata Kewangan;
  1. Untuk mengkaji dan mengesyorkan peraturan kewangan, peraturan perakaunan, dasar dan pengunaan yang diterapkan oleh KWAP;
  2. Untuk mengkaji Penyata Kewangan Gabungan tahunan Kumpulan dan KWAP dengan Pengurusan dan juruaudit luaran sebelum mengesyorkannya kepada Lembaga  untuk kelulusan; dan
  3. Untuk mengkaji perubahan pada Prosedur Kewangan.

   

 2. Audit Dalaman
  1. Mengkaji dan membincangkan sifat dan skop rancangan audit dalaman dan luaran dan memastikan penyelarasan pendekatan di antara juruaudit dalaman, juruaudit luar dan / atau penyedia perkhidmatan jaminan dan perundingan luaran lain;
  2. Mengkaji laporan audit yang dilakukan terhadap KWAP dan subsidiari oleh juruaudit dalaman, juruaudit luar dan / atau penyedia perkhidmatan jaminan dan perundingan luaran dan memastikan bahawa pihak pengurusan mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan tepat pada masanya untuk mengatasi kelemahan kawalan, ketidakpatuhan terhadap undang-undang, keperluan peraturan, dasar dalaman dan prosedur dalaman;
  3. Untuk meluluskan dan mengesyorkan pelantikan, pemindahan, pembaharuan dan penyingkiran Ketua Jabatan Audit Dalaman ke BRNC sebelum persetujuan akhir Lembaga;
  4. Mengkaji dan meluluskan Kad Skor Jabatan Audit Dalaman yang dicadangkan untuk penilaian prestasi tahunan;
  5. Untuk menilai dan menyetujui prestasi Ketua Jabatan Audit Dalaman;
  6. Meluluskan dan mengesyorkan saraan Ketua Jabatan Audit Dalaman kepada BRNC untuk dibincangkan sebelum persetujuan akhir Lembaga;
  7. Untuk menyetujui piagam audit dalaman dan rancangan audit dalaman berdasarkan risiko;
  8. Untuk memastikan bahawa fungsi audit dalaman memiliki kedudukan yang sesuai di KWAP dan memiliki kuasa, sumber dan kecekapan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
  9. Untuk mengkaji keberkesanan fungsi audit dalaman, dengan menerima kemas kini berkala mengenai prestasi aktiviti audit dalaman yang berkaitan dengan rancangannya, termasuk pematuhan dengan Kerangka Amalan Institut Juruaudit Dalaman Profesional Antarabangsa (IPPF) untuk Pengauditan Dalaman; dan
  10. Untuk mengkaji dan menyetujui sebarang perubahan penting dalam metodologi dan proses audit.

   

 3. Kawalan Dalaman
  1. Untuk memberikan penilaian bebas mengenai kecukupan dan kebolehpercayaan proses pengurusan risiko dan sistem kawalan dalaman dan kepatuhan terhadap polisi risiko, undang-undang, garis panduan dalaman, dan persyaratan peraturan.

   

 4. Tanggungjawab Lain
  1. Untuk berbincang dengan juruaudit dalaman, juruaudit luaran dan / atau penyedia perkhidmatan jaminan dan perundingan luaran lain secara berkala mengenai perkara yang ingin mereka bincangkan (jika tiada pengurusan sekiranya perlu);
  2. Untuk mempertimbangkan penemuan utama penyiasatan dalaman dan tindak balas pengurusan;
  3. Mengarahkan dan memberikan pengawasan terhadap setiap penyiasatan khas yang akan dilakukan oleh juruaudit dalaman atau pihak bebas, dan mengkaji hasil penyiasatan;
  4. Untuk mempertimbangkan sebarang transaksi pihak berkaitan yang mungkin timbul dalam KWAP; dan
  5. Untuk mempertimbangkan isu-isu lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga.

Juruaudit luaran KWAP adalah Ketua Audit Negara Malaysia mengikut Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980 [Akta 240].

JAWATANKUASA INTEGRITI LEMBAGA

Jawatankuasa Lembaga Integriti (BIC) dibentuk untuk membantu Lembaga dalam melaksanakan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan fungsi integriti dan tadbir urus di KWAP, memantau masalah yang berkaitan, dan memastikan langkah-langkah yang memadai untuk integriti dan tadbir urus yang baik dalam organisasi.

Keahlian

Pada masa ini, BIC terdiri daripada empat (4) anggota Lembaga yang dilantik oleh Lembaga seperti berikut: 

YBhg. Dato' Sri Mohd Shafiq Abdullah
Pengerusi
YBhg. Datuk Siti Zainab binti Omar
Ahli
YBrs. Encik Abdul Rahman bin Mohd Nordin
Ahli
Vacant
Ahli
Kosong
Pengerusi
YM Raja Teh Maimunah Raja Abd Aziz
Ahli
Encik Abdul Rahman bin Mohd Nordin
Ahli
Dato’ Azmi bin Abdullah
Ahli
Dato’ Maznah Abd Jalil
Ahli
Tugas dan Tanggungjawab BIC

Berikut adalah tugas dan tanggungjawab BIC: 

 1. Mengkaji dan menyetujui rangka kerja, strategi, rancangan, dasar, prosedur dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fungsi integriti dan tadbir urus dan, jika ada, mengesyorkan kepada Lembaga untuk persetujuan;
 2. Memantau keseluruhan isu rasuah, penipuan, korupsi dan tingkah laku tidak beretika dalam organisasi;
 3. Memastikan penetapan langkah-langkah yang memadai untuk pencegahan rasuah, integriti dan pemerintahan yang baik di KWAP;
 4. Mengawasi pelaksanaan fungsi integriti dan tadbir urus dalam KWAP untuk mencapai objektif yang diharapkan; dan
 5. Pertimbangkan isu-isu lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga.

Jawatankuasa Lembaga Risiko dan Pematuhan

Jawatankuasa Lembaga Risiko dan Pematuhan (BRCC) ditubuhkan untuk membantu Lembaga dalam melaksanakan fungsinya dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pengurusan risiko, menentukan selera risiko, meluluskan rangka kerja, polisi dan had risiko, meninjau pendedahan risiko dan mengawasi risiko keseluruhan pengurusan.

Keahlian

Kini ini, BRCC terdiri daripada empat (4) anggota Lembaga yang dilantik oleh Lembaga seperti berikut: 

YBhg. Dato’ Sri Sharifah Sofianny Syed Hussain
Pengerusi
YBhg. Dato’ Azmi bin Abdullah
Ahli
YM. Puan Raja Teh Maimunah Raja Abdul Aziz
Ahli
YBrs. Encik Adnan Zaylani bin Mohd Zahid
Ahli
Dato’ Maznah Abd Jalil
Pengerusi
Dato’ Azmi bin Abdullah
Ahli
Encik Adnan Zaylani bin Mohd Zahid
Ahli
YM Raja Teh Maimunah Raja Abd Aziz
Ahli
Kosong
Ahli
Tugas dan Tanggungjawab BRCC

Berikut adalah tugas dan tanggungjawab BRCC:

 1. Menentukan selera risiko dan mengesyorkan kepada Lembaga untuk mendapatkan kelulusan;
 2. Mengkaji rangka dan polisi pengurusan risiko dan pematuhan serta mengesyorkan kepada Lembaga untuk mendapatkan kelulusan;
 3. Mengkaji garis panduan pengurusan risiko dan pematuhan;
 4. Meluluskan had risiko, dan memajukan kepada Lembaga jika perlu;
 5. Memastikan proses pematuhan yang berkesan (bagi kawalan luaran dan dalaman) dengan mengesyorkan kawalan risiko yang wujud dalam produk, aktiviti, proses dan sistem;
 6. Meluluskan Dasar Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCM);
 7. Memastikan kecukupan infrastruktur, sumber dan sistem yang mencukupi untuk mengenal pasti, mengukur, memantau dan mengawal risiko bagi pengurusan risiko yang berkesan dalam KWAP;
 8. Mengkaji pendedahan risiko KWAP dan kawalan pengurangan; dan
 9. Pertimbangkan isu-isu lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga.

JAWATANKUASA PENCALONAN DAN IMBUHAN

Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan Lembaga (BNRC) ditubuhkan untuk membantu Lembaga melaksanakan fungsinya dengan tanggungjawab utamanya untuk menetapkan rangka dasar yang relevan dalam menentukan pelantikan dan imbuhan pihak pengurusan dan kakitangan KWAP serta mengesyorkan kepada Lembaga mengenai prestasi yang berkaitan imbuhan kakitangan masing-masing.

Keahlian

Ketika ini, BNRC terdiri daripada empat (4) ahli Lembaga yang dilantik oleh Lembaga  seperti berikut:

YBrs. Puan Anis Rizana binti Mohd Zainudin @ Mohd Zainuddin
Pengerusi
YBhg. Dato’ Azmi bin Abdullah
Ahli
YBrs. Encik Adnan Zaylani bin Mohd Zahid
Ahli
YBrs. Encik Abdul Rahman bin Mohd Nordin
Ahli
Kosong
Pengerusi
Dato’ Azmi bin Abdullah
Ahli
Dato’ Maznah Abd Jalil
Ahli
Encik Adnan Zaylani bin Mohd Zahid
Ahli
Encik Abdul Rahman bin Mohd Nordin
Ahli
Tugas dan Tanggungjawab BNRC

Berikut adalah antara tugas dan tanggungjawab BNRC: 

 1. Mengenai pelantikan sumber manusia adalah seperti berikut:
  1. untuk mengesyorkan syarat minimum berkaitan kemahiran, pengalaman, kelayakan dan kecekapan teras kakitangan KWAP yang lain;
  2. untuk mengesyorkan dan mengkaji terma dan syarat pekerjaan dan perkhidmatan kakitangan KWAP;
  3. untuk mengesyorkan dan mengkaji semula tatakelakuan dan tatatertib kakitangan KWAP;
  4. untuk mengesyorkan mekanisme penilaian formal mengenai keberkesanan kakitangan KWAP;
  5. untuk mengesyorkan kenaikan pangkat kakitangan KWAP;
  6. mengkaji dan mengesyorkan kepada Lembaga pelantikan, peningkatan dan kenaikan pangkat Pengurusan Kanan Kumpulan KWAP;
  7. mempertimbangkan perancangan penggantian Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan;
  8. untuk mengesyorkan pemecatan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan sekiranya mereka didapati tidak berkesan, keliru dan cuai dalam melaksanakan tugas mereka;
  9. untuk menentukan imbuhan dan syarat pekerjaan Ketua Pegawai Eksekutif;
  10. untuk menentukan kontrak dan sasaran prestasi dan struktur ganjaran untuk Ketua Pegawai Eksekutif dan menilai prestasi Ketua Pegawai Eksekutif berbanding sasaran ini;
  11. untuk mencadangkan kepada Lembaga rangka kerja imbuhan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan. BNRC boleh mendapatkan nasihat profesional bebas dan maklumat lain yang diperlukan dalam menentukan rangka kerja;
  12. untuk mengesyorkan kepada Lembaga apa-apa cadangan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan (jika ada) saraan dan faedah termasuk kontrak perkhidmatan dan pembayaran pampasan untuk kelulusan;
  13. untuk menetapkan prosedur formal dan telus untuk menyusun dasar mengenai imbuhan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan (jika ada) dan untuk menetapkan pakej imbuhan masing-masing;
  14. untuk mengkaji semua faedah dan kelayakan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan (jika ada) Kumpulan KWAP;
  15. untuk mempertimbangkan komitmen pampasan / pembayaran pesangon untuk Ketua Pegawai Eksekutif sekiranya penamatan awal kontrak pekerjaan / perkhidmatan;
  16. Untuk mengesyorkan pencalonan dan pelantikan untuk sebarang jawatan dilaporkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif; dan
  17. Untuk mempertimbangkan isu-isu lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga.

   

 2. Fungsi lain merangkumi adalah seperti berikut:
  1. Untuk mengesyorkan kepada Lembaga mengenai rangka kerja atau dasar secara luas untuk imbuhan Ketua Pegawai Eksekutif dan pengurusan kanan KWAP yang lain kerana pertimbangan BNRC ditetapkan untuk dipertimbangkan;
  2. Untuk mengesyorkan kepada Lembaga apa-apa skim pembayaran yang berkaitan dengan prestasi untuk KWAP;
  3. Untuk mengesyorkan kepada Lembaga dasar dan skop perjanjian perkhidmatan eksekutif, pembayaran pemberhentian dan pampasan;
  4. Mengawasi perubahan besar yang berkaitan dengan kakitangan KWAP;
  5. Untuk mempertimbangkan dan meneliti perkara-perkara yang relevan sebagaimana yang difikirkan wajar oleh BNRC; dan
  6. Mengkaji dan mengesyorkan kepada Lembaga mengenai rangka kerja, atau polisi dan cadangan pakej saraan secara meluas seperti elaun, faedah, honorarium, dan pampasan bagi anggota Lembaga dan Panel Pelaburan. Dasar atau rangka kerja yang berkaitan dengannya harus didokumentasikan dan setiap perubahannya harus mendapat persetujuan Lembaga dan seterusnya Menteri Kewangan.

JAWATANKUASA LEMBAGA PEROLEHAN

Jawatankuasa Lembaga Perolehan (BPC) ditubuhkan untuk membantu Lembaga dalam melaksanakan fungsinya sehubungan dengan penilaian cadangan perolehan.

Keahlian

Pada masa ini, BPC terdiri daripada empat (4) anggota Lembaga yang dilantik oleh Lembaga seperti berikut:

YBhg. Datuk Siti Zainab binti Omar
Pengerusi
YBhg. Dato’ Sri Sharifah Sofianny Syed Hussain
Ahli
YBrs. Encik Adnan Zaylani bin Mohd Zahid
Ahli
YBrs. Encik Abdul Rahman bin Mohd Nordin
Ahli
YM Raja Teh Maimunah Raja Abd Aziz
Pengerusi
Dato’ Maznah Abd Jalil
Ahli
Encik Adnan Zaylani bin Mohd Zahid
Ahli
Encik Abdul Rahman bin Mohd Nordin
Ahli
Kosong
Ahli
Tugas dan Tanggungjawab BPC
 1. Untuk menyemak pendaftaran petender di Kementerian Kewangan dan Pusat Khidmat Kontraktor, iklan pelawaan tender, spesifikasi tender, dokumen tender (jika perlu), jadual tender yang disiapkan oleh Jawatankuasa Pembuka Tender, laporan penilaian teknikal dan kewangan, dll;
 2. Untuk memastikan bahawa proses perolehan mematuhi semua etika, polisi dan prosedur perolehan yang berlaku;
 3. Untuk mengkaji kemampuan teknikal dan kewangan petender. Semasa penilaian tender, cadangan teknikal akan dibuka dan dinilai terlebih dahulu, diikuti dengan cadangan kewangan;
 4. Untuk mempertimbangkan dan mengesyorkan anugerah yang bermanfaat bagi KWAP, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, penggunaan produk / barang dan / atau perkhidmatan, tempoh penghantaran atau penyelesaian, kos penyelenggaraan serta faktor-faktor lain yang berkaitan;
 5. Untuk memutuskan proses ulang tender atau mengesyorkan kaedah perolehan lain, jika BPC mendapati bahawa prosedur perolehan tidak sesuai dengan peraturan atau mengesyaki ada penyimpangan dalam proses tender;
 6. Untuk mempertimbangkan dan menerima tender, dengan syarat bahawa keputusan telah dibuat oleh Jawatankuasa dengan sekurang-kurangnya majoriti sederhana dan berada dalam had yang disetujui;
 7. Untuk mempertimbangkan dan menerima sebut harga yang diakui oleh Jawatankuasa Sebut Harga yang melebihi had sebut harga; dan
 8. Untuk mempertimbangkan isu-isu perolehan lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga.

IKUTI PERKEMBANGAN STATUS PENCEN ANDA DENGAN PERSPEKTIF DARIPADA KWAP

Maklum Balas

Pertanyaan

Maklum Balas

Had Muat Naik Fail
 • Saiz lampiran tidak melebihi 2 MB
 • Anda boleh muat naik fail dengan format berikut
  .gif, .jpg, .doc, .txt, .pdf
Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

langgan sekarang untuk mendapatkan tinjauan terkini kami!

Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

Kenyataan Tawaran Tender

Cadangan Rangka Kerja ‘Proposal to Design, D...

Cadangan Rangka Kerja ‘Proposal to Design, Develop, Test and Commission the Enhancement on Power Gen2 System’ untuk KWAP

Kenyataan Tawaran Tender

Cadangan Rangka Kerja ‘Proposal to Develop, Supp...

Cadangan Rangka Kerja ‘Proposal to Develop, Supply, Deliver, Install, Test and Commission Integrated Contribution Management System (iCOMS)’ untuk KWAP

Hubungi Kami
Ikut Kami
Hubungi Kami
Ikut Kami