Pasaran Wang

Pengenalan

Dana KWAP dilaburkan dalam pelbagai instrumen pasaran wang yang menawarkan pulangan terbaik bagi memastikan jumlah pulangan maksimum ke atas pelaburan.
Antara institusi yang terlibat adalah:
 • Bank atau institusi kewangan berlesen sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (Akta 372);
 • Institusi kewangan pembangunan sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 (Akta 618);
 • Bank Islam di bawah Akta Bank Islam 1983 (Akta 276); dan
 • Bank atau institusi kewangan berlesen di luar Malaysia.

Objektif Utama

 • Memaksimumkan pulangan pelaburan berdasarkan tahap risiko yang munasabah melalui instrumen pasaran wang
 • Mengekalkan tahap kecairan yang mencukupi untuk urusan keperluan harian pelaburan

Jenis Instrumen yang dilaburkan

Pelaburan dalam instrumen pasaran wang sama ada yang berlandaskan Syariah atau konvensional termasuk:
 • Bil Perbendaharaan
 • Nota Monetari Bank Negara
 • Penerimaan Jurubank
 • Perakuan Deposit
 • Akaun Semasa