Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Error in rendering navigation: error message: - System.ArgumentOutOfRangeException: Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: index at Microsoft.SharePoint.Taxonomy.Generic.IndexedCollection`1.get_Item(String index) at AGTIV.KWAP.WebParts.KWAPLeftNavigation.KWAPLeftNavigation.b__0() at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.<>c__DisplayClass5.b__3() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) at AGTIV.KWAP.WebParts.KWAPLeftNavigation.KWAPLeftNavigation.Page_Load(Object sender, EventArgs e)

Hartanah

Mengenai Pelaburan Hartanah

Objektif kami adalah untuk melabur dalam aset strategik untuk pendapatan yang teguh berserta pertumbuhan sewaan dan nilai hartanah untuk mencapai pulangan tinggi yang menyumbang kepada matlamat keseluruhan KWAP.

Gambaran Keseluruhan Kriteria Pelaburan

Prospektif pelaburan hartanah adalah pelaburan di dalam dan luar negara yang mengutamakan lokasi kawasan pusat perniagaan dan bandar raya.

Perolehan aset strategik adalah menerusi pembelian terus atau secara perkongsian.

Pendedahan risiko ke atas pelaburan hartanah hendaklah tidak melebihi 30% daripada Peruntukan Aset Strategik KWAP. Walaubagaimanapun, portfolio hartanah akan dipelbagaikan berdasarkan lokasi, jenis hartanah, sektor dan saiz pelaburan.​​​​​​​​​